Πολιτική Ποιότητας

Το ΚΠΠ-ΚΕΚ δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε ό,τι αφορά όλα τα γνωστικά πεδία, βάσει του Συστήματος Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.
Ποιότητα στο ΚΠΠ-ΚΕΚ θεωρούμε την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που να ικανοποιούν πλήρως και αποτελεσματικά τους καταρτιζόμενους, τηρώντας τόσο τους βασικούς κανόνες που διέπουν την κατάρτιση, όσο και εφαρμόζοντας νέες πρωτοποριακές μεθόδους, βασισμένες στην επιστημονική έρευνα που αφορά τη συνεχιζόμενη και δια – βίου εκπαίδευση.
Πελάτες του ΚΠΠ-ΚΕΚ, θεωρούνται οι καταρτιζόμενοι.
Βασική αρχή και δέσμευση του ΚΠΠ-ΚΕΚ, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους του, είναι να παρέχει στους καταρτιζόμενους, υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει το ΚΠΠ-ΚΕΚ για κάθε έργο που αναλαμβάνει.
Οι βασικοί στόχοι του ΣΔΠ που εφαρμόζει το ΚΠΠ-ΚΕΚ είναι:
• Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις εκπαιδευτικές ανάγκες ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων.
• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, καθώς και απόκτηση τεχνογνωσίας σε τομείς που είναι κρίσιμοι για την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
• Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση προγραμμάτων.
• Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και του ΣΔΠ.
• Η συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των καταρτιζόμενων και των συνεργατών του ΚΠΠ-ΚΕΚ.
• Η αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΚΠΠ-ΚΕΚ.
• Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του και την ικανοποίηση των καταρτιζόμενων.
• Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολόκληρου του ΣΔΠ.
• Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή / και Διεργασιών καθώς και όσον αφορά υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του ΣΔΠ από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΚΠΠ-ΚΕΚ.
• Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος του ΚΠΠ-ΚΕΚ.
• Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα.
• Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
Για να επιτύχει τα ανωτέρω, το ΚΠΠ-ΚΕΚ:
Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, το ΚΠΠ-ΚΕΚ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Scroll to Top