Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για το Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού , ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να έχετε πλήρη γνώση για το:
1. Ποιοι είμαστε
2. Πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα προσωπικών δεδομένων
3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε
4. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
5. Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
6. Τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
7. Το χρόνο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
8. Τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε
9. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουμε λάβει για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
10. Ενημέρωση Πολιτικής.

 Το Προφίλ μας
Το Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού αποτελεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό φορέα που εστιάζει τη στρατηγική του στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, μέσα από την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων.
Ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο οποίος βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ε.Ε. και την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία, μέσω της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Θεοδωρακοπούλου Λαμπρινή, υπεύθυνη επικοινωνίας, στο τηλ. 2310397713 ή/και στο email kppkek@gmail.com

 Συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων
Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του, το Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανά κατηγορία:

Εργαζόμενοι: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμό λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, επιπλέον πιστοποιητικά γνώσης, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αναρρωτικές άδειες. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πρόσληψης και για τη συνέχιση της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Πελάτες (Νομικά Πρόσωπα): Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο και email επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου.

Πελάτες (Φυσικά Πρόσωπα): Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, email. Εφόσον το απαιτούν οι εκάστοτε προκηρύξεις μπορεί να ζητηθούν επιπλέον κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως: μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, εισοδηματικά κριτήρια, επίπεδο μόρφωσης, οικογενειακή κατάσταση και άλλα.

Προμηθευτές: Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου.

Στο Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν την υγεία.
Μοναδική περίπτωση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων και ειδικότερα της εθνοτικής καταγωγής και δεδομένων υγείας αποτελεί η εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. Σημειώνεται ότι ενδέχεται σε περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων κατάρτισης, δεδομένα ειδικής κατηγορίας ωφελούμενων να αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση, το Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού συγκεντρώνει τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε Προκήρυξης από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

 Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Συμμορφούμενοι πλήρως με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:
• Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια: Εξασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι σύννομη, διαφανής και πραγματοποιείται με διαφανή τρόπο
• Περιορισμός του σκοπού: Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς
• Ελαχιστοποίηση των δεδομένων: Εξασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζονται
• Ακρίβεια: Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται εφόσον είναι αναγκαίο. Παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας
• Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας εφαρμόζοντας πάντα και για όλη τη διάρκεια τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας
• Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με τρόπο ο οποίος εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

 Σκοπός και Νομική Βάση Επεξεργασίας δεδομένων
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων επεξεργασία είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Το Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παρακάτω σκοπούς:
• Την ενημέρωση σας, εφόσον έχετε συγκατατεθεί, για νέα προγράμματα και υπηρεσίες
• Εκτέλεση και διαχείριση μεταξύ μας σύμβασης
• Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
• Διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας
• Διαφύλαξη δημοσίου συμφέροντος
Σε περίπτωση που επιθυμούμε να προβούμε σε επεξεργασία για διαφορετικό από τους ανωτέρω σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε και μόνο εφόσον λάβουμε τη διακριτή σας συναίνεση θα προχωρήσουμε.

 Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων
Τα κατάλληλα τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα που έχουμε λάβει εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται με ασφάλεια (φυσικό αρχείο και ηλεκτρονικά) και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα προς τρίτους εφόσον επιβάλλεται από τη νομοθεσία και αποτελεί έννομη υποχρέωση της. Τέτοια περίπτωση αποτελούν τα επιδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα κατάρτισης, στα οποία τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στις αντίστοιχες Αναθέτουσες Αρχές.

 Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Εστιάζοντας στην τήρηση των αρχών επεξεργασίας, όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό, εξασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας τους ή όσο επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία και το έννομο συμφέρον της επιχείρησης.

 Μάθετε για τα Δικαιώματα σας και πως να τα Ασκήσετε
Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό την άσκηση των δικαιωμάτων σας όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 15-18, 20-21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα Πρόσβασης, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών
• Δικαίωμα Διόρθωσης, ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
• Δικαίωμα Διαγραφής, προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση τους δεν απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων
• Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας, σε συνέχεια σχετικής απαίτησης από εσάς
• Δικαίωμα Φορητότητας, ώστε να λαμβάνεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζεται τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
• Δικαίωμα Εναντίωσης, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να αποστείλετε αίτημα στην Υπεύθυνη Επικοινωνίας για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων, Θεοδωρακοπούλου Λαμπρινή, στο τηλέφωνο 2310397713 ή/και στο email kppkek@gmail.com ή να το παραδώσετε στα γραφεία μας στη διεύθυνση Ν. Πλαστήρα 65, 54250 Χαριλάου Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση, θα διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός και αν δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και πάντα με γνώμονα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα ανταποκριθούμε σε κάθε αίτημά σας εντός μήνα, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων, ενημερώνοντάς σας για την παράταση που απαιτείται καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ: 2106475600, www.dpa.gr 

 Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Ασφάλειας
Ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας συνεχώς τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, επιτυγχάνουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη κακόβουλη επεξεργασία.

 Ενημέρωση Πολιτικής
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική εφόσον μεταβληθούν είτε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είτε οι σκοποί επεξεργασίας είτε κριθεί ότι αυτό θα συμβάλει στην περαιτέρω ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Θα ειδοποιηθείτε για τυχόν αλλαγές με την ανάρτηση της νέας πολιτικής στην ιστοσελίδα μας καθώς και με την ενημέρωση σας με κάθε δυνατό μέσο.
Ημερομηνία Ενημέρωσης: 21/1/2019

  Παράρτημα Ι
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παρούσα δήλωση έχει ως στόχο την πληροφόρηση για το είδος και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, τυχόν διαβιβάσεις αυτών, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτουν οι ωφελούμενοι οι οποίοι είναι γονείς τα τέκνα των οποίων έχουν ηλικία έως 15 ετών, (στο εξής: Ωφελούμενοι – γονείς ανήλικων τέκνων), σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18‐05‐2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση από την οικία τους μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως, στα πλαίσια της συνέχισης της υλοποίησης των προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης των Προσκλήσεων:
1. «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και
2. «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».

 Νομιμότητα επεξεργασίας
Το ΚΔΒΜ [ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ‐ΚΕΚ], που εδρεύει στη [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ], οδός [Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 65 54250 ], και εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΣΚΡΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ] που είναι Φορέας Υλοποίησης των ανωτέρω Προγραμμάτων, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων για σκοπούς ενάσκησης των νόμιμων αρμοδιοτήτων & σκοπών του, δυνάμει:
1. της με αρθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5‐5‐2020 (ΦΕΚ 1699/Β/5‐5‐2020) ΚΥΑ και
2. τη με αρθ. K1/55596/13‐05‐2020 Εγκύκλιο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση που εμπίπτετε στο καθεστώς των Ωφελουμένων – γονέων ανήλικων τέκνων, όπως ισχύει, είναι δυνατή η παρακολούθηση της εκπαίδευσης από την οικία σας μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως (όπως zoom, webex, κλπ).
Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον επιθυμείτε την παρακολούθηση της εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως, οφείλετε να μας προσκομίσετε ή να μας αποστείλετε με ασφάλεια, αίτηση για παρακολούθηση του προγράμματος από την οικία σας, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα απαραίτητα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, τα οποία αποδεικνύουν ότι εμπίπτετε στο καθεστώς Ωφελουμένων – γονέων ανήλικων τέκνων.
Εάν επιλέξετε να μην υποβάλλετε τα ανωτέρω στοιχεία, δεν θα έχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης της εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως, μπορείτε όμως να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις μας.
Η νομιμότητα της επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων οικογενειακής κατάστασης, βασίζεται στη διάταξη του άρθρου 9 §2 θ) του ΓΚ ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), σύμφωνα με την οποία, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα για την ασφάλεια εκπαιδευομένων, εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.

 Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την τεκμηρίωση της αίτησής σας για την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από την οικία σας λόγω του ότι εμπίπτετε στο καθεστώς Ωφελουμένων – γονέων ανήλικων τέκνων.

 Πώς κοινοποιούμε τα δεδομένα σας
Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταβιβάζονται, πωλούνται, εκμισθώνονται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους χωρίς τη δική σας ενημέρωση και σχετική έγκριση.
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε ρυθμιστικές αρχές, δικαστήρια και κυβερνητικούς φορείς, στις περιπτώσεις όπου κρίνουμε ότι αυτό θα επιτρεπόταν ή θα επιβαλλόταν από το νόμο ή από ρυθμιστική ή νομική διαδικασία ή προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή άλλων.

 Διατήρηση των δεδομένων σας
Διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε έννομης υποχρέωσής μας.

 Διεθνείς διαβιβάσεις
Ο Φορέας μας δεν πραγματοποιεί διαβιβάσεις δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικου Χώρου (ΕΟΧ).

 Προστασία
Ο Φορέας μας διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας στα οποία έχει πρόσβαση μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, οι συνεργάτες μας και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι φορείς (Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί). Το προσωπικό μας δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας και ο Φορέας μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαφυλάττει τα Προσωπικά Δεδομένα σας από φυσικές ή ψηφιακές παραβιάσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο το απόρρητό σας.
Ο Φορέας μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη και την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζει ότι κάθε επεξεργασία γίνεται με βάση τις αρχές της κείμενης νομοθεσίας και με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματά σας. Σε περίπτωση παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων σας θα σας ενημερώσουμε προς τούτο αμελλητί αν η σχετική παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε οποιονδήποτε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. 

Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το καθεστώς επεξεργασίας των δεδομένων σας, καθώς και να έχετε περιθώριο πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή εκδήλωσης αντιρρήσεων, κατόπιν αιτήματος και δωρεάν, σε ό,τι αφορά τη χρήση των δεδομένων σας, στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ασκείτε τα δικαιώματα σας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από εμάς ή σε κάθε άλλη περίπτωση δικαιούστε να προβείτε σε καταγγελία.

 Δήλωση εμπιστευτικότητας & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ΔΕΝ καταγράφεται και ΔΕΝ αποθηκεύεται σε κανένα μέσο αποθήκευσης από το Φορέα μας.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως (όπως zoom, webex, κλπ), δεσμεύεστε να μην καταγράφετε την εικόνα και τον ήχο της τηλεδιάσκεψης καθώς και να μην προβαίνετε σε κοινοποίηση, διαβίβαση ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, σε τρίτους. Ως «τρίτος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά‐ άλλοι καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές συνεργάτες, αλλά και πρόσωπα οικογενειακού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντός σας, καθώς και πρόσωπα που δεν σχετίζονται με κανένα τρόπο με το Φορέα ή τον Εκπαιδευτή.
Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στη διαδικασία κατάρτισης μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Policy), καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Σε περίπτωση αθέμιτης και παράνομης επεξεργασίας, καταγραφής, αποθήκευσης, διάδοσης κ.α. των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων – εκπαιδευτών, από εσάς, φέρετε την πλήρη ευθύνη για την ενδεχόμενη επεξεργασία και υπόκειστε σε λογοδοσία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Όλο το περιεχόμενο της κατάρτισης μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΚΔΒΜ [ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ‐ΚΕΚ], και προστατεύεται από το ισχύον δίκαιο. Το περιεχόμενο της κατάρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για αυστηρά ιδιωτική και όχι εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί τη γραπτή, ρητή άδεια του ΚΔΒΜ [ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ‐ΚΕΚ].

 Αλλαγές
Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα ανακοινώνουμε κάθε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στην ιστοσελίδα του Φορέα μας.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του ιστοτόπου του Φορέα μας.
Το ΚΔΒΜ [ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ‐ΚΕΚ], έχει αναθέσει τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 37 Γ.Κ.Π.Δ.) στην κ. Θεοδωρακοπούλου Λαμπρινή.

Μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ‐ΚΕΚ, και την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση:

Ν. Πλαστήρα 65, 54250 Θεσσαλονίκη ,τηλ. 2310397713, fax: 2310397813, e‐mail: kppkek@gmail.com 

Ημερομηνία 22/5/2020

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παρούσα δήλωση έχει ως στόχο την πληροφόρηση για το είδος και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, τυχόν διαβιβάσεις αυτών, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτουν οι εκπαιδευτές, οι οποίοι συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις με καταρτιζόμενους οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση από την οικία τους μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως, στα πλαίσια της συνέχισης της υλοποίησης των προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης των Προσκλήσεων:
1. «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και
2. «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».

 Νομιμότητα επεξεργασίας
Το ΚΔΒΜ [ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΚΕΚ], που εδρεύει στη [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ], οδός [Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 65 54250 ], και εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΣΚΡΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ] που είναι Φορέας Υλοποίησης των ανωτέρω Προγραμμάτων, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων για σκοπούς ενάσκησης των νόμιμων αρμοδιοτήτων & σκοπών του, δυνάμει:
1. της με αρθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5-5-2020 (ΦΕΚ 1699/Β/5-5-2020) ΚΥΑ και
2. τη με αρθ. K1/55596/13-05-2020 Εγκύκλιο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των προαναφερθεισών προσκλήσεων που υλοποιούνται από τα ΚΔΒΜ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 & 2 δύνανται να συνεχιστούν / ξεκινήσουν από τις 18.5.2020 και εξής και οι εκπαιδευτές οφείλουν να βρίσκονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΔΒΜ, από όπου και θα διεκπεραιώνουν τις καθημερινές διδακτικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση καταρτιζόμενων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188/11-5-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ισχύει, είναι δυνατή η παρακολούθηση της εκπαίδευσης από την οικία τους μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως (όπως zoom, webex, κλπ), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, Αρ. πρωτ. 0.1954/ 18-05-2020.
Το ΚΔΒΜ [ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΚΕΚ], οφείλει να παράσχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως συμμορφούμενος με τις ως άνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις.
Για το λόγο αυτό, θα υποβάλλουμε σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και ειδικότερα δεδομένα εικόνας και ήχου, για την υλοποίηση τηλεδιάσκεψης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων κατάρτισης.
Η νομιμότητα της επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων υγείας σας βασίζεται στη διάταξη του άρθρου 6 §1 γ) του ΓΚ ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), σύμφωνα με την οποία, γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια εκπαιδευομένων, εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.

 Πώς κοινοποιούμε τα δεδομένα σας
Η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ΔΕΝ καταγράφεται και ΔΕΝ αποθηκεύεται σε κανένα μέσο αποθήκευσης από το Φορέα μας.
Επιπλέον, τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς δεν μεταβιβάζονται, πωλούνται, εκμισθώνονται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

 Διατήρηση των δεδομένων σας
Η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ΔΕΝ καταγράφεται και ΔΕΝ αποθηκεύεται σε κανένα μέσο αποθήκευσης από το Φορέα.

 Διεθνείς διαβιβάσεις
Ο Φορέας μας δεν πραγματοποιεί διαβιβάσεις δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 Προστασία
Ο Φορέας μας διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι φορείς (Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώθηκαν για τις υποχρεώσεις τους, το προσωπικό μας δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας και ο Φορέας μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαφυλάττει τα Προσωπικά Δεδομένα σας από φυσικές ή ψηφιακές παραβιάσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο το απόρρητό σας.
Ο Φορέας μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη και την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζει ότι κάθε επεξεργασία γίνεται με βάση τις αρχές της κείμενης νομοθεσίας και με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματά σας. Σε περίπτωση παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων σας θα σας ενημερώσουμε προς τούτο αμελλητί αν η σχετική παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε οποιονδήποτε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

 Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το καθεστώς επεξεργασίας των δεδομένων σας, καθώς και να έχετε περιθώριο πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή εκδήλωσης αντιρρήσεων, κατόπιν αιτήματος και δωρεάν, σε ό,τι αφορά τη χρήση των δεδομένων σας, στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ασκείτε τα δικαιώματά σας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από εμάς ή σε κάθε άλλη περίπτωση δικαιούστε να προβείτε σε καταγγελία.

 Δήλωση εμπιστευτικότητας & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ΔΕΝ καταγράφεται και ΔΕΝ αποθηκεύεται σε κανένα μέσο αποθήκευσης από το Φορέα μας.
Ως εκπαιδευτής, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως (όπως zoom, webex, κλπ), δεσμεύεστε να μην καταγράφετε την εικόνα και τον ήχο της τηλεδιάσκεψης και ΔΕΝ επιτρέπεται να προβαίνετε σε κοινοποίηση, διαβίβαση ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευόμενων σε τρίτους. Ως «τρίτος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- άλλοι καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές συνεργάτες, αλλά και πρόσωπα οικογενειακού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντός σας, καθώς και πρόσωπα που δεν σχετίζονται με κανένα τρόπο με το Φορέα ή τον Καταρτιζόμενο.

 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Όλο το περιεχόμενο της κατάρτισης μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιασκέψεως, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΚΔΒΜ [Επωνυμία Φορέα], και προστατεύεται από το ισχύον δίκαιο. Το περιεχόμενο της κατάρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για αυστηρά ιδιωτική και όχι εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί τη γραπτή, ρητή άδεια του ΚΔΒΜ [ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΚΕΚ].

 Αλλαγές
Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα ανακοινώνουμε κάθε αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στην ιστοσελίδα του Φορέα μας.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του ιστοτόπου του Φορέα μας.
Το ΚΔΒΜ [ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΚΕΚ], έχει αναθέσει τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 37 Γ.Κ.Π.Δ.) στην κ. Θεοδωρακοπούλου Λαμπρινή. Μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΚΕΚ, και την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση:

Ν. Πλαστήρα 65, 54250, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη τηλ. 2310397713, fax: 2310397813, e-mail: kppkek@gmail.com

Ημερομηνία 22/5/2020

Scroll to Top