Προγράμματα Κατάρτισης στα πλαίσια του έργου “An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the Region (CapTour)” του Ε.Π. Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΔΒΜ θα υλοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης και θεματικά εργαστήρια διαζώσης ή και εξ αποστάσεως μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης.

Προγράμματα Κατάρτισης για 50 ωφελούμενους
• Ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος υποστήριξης των επιχειρήσεων μέσω της παροχής προσαρμοσμένων υπηρεσιών στις πραγματικές τους ανάγκες και μέσω της υλοποίησης δραστηριοτήτων.
• Ενίσχυση των διασυνοριακών επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ως σημείο συνάντησης των επιχειρήσεων.
• Ενίσχυση δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της πραγματοποίησης επιμορφώσεων και θεματικών εργαστηρίων βελτίωσης δεξιοτήτων.

Προγράμματα Επιμόρφωσης (διάρκειας 20 ωρών)
• Εξυπηρέτηση πελατών τουριστικών επιχειρήσεων, για νέους υπαλλήλους (έχει κλείσει).
• Τουριστικό μάρκετινγκ, για νέες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους στον τουρισμό.
• Ευαισθητοποίηση σχετικά με την τουριστική ταυτότητα και τη σημασία της για τις τοπικές οικονομίες, για το ευρύτερο κοινό.

Θεματικά εργαστήρια (διάρκειας 8 ωρών)
1. Καινοτομία,
2. Εξωστρέφεια,
3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
4. Κοινωνική Οικονομία,
5. Πρότυπα Ποιότητας,
6. Θεματικός τουρισμός,
7. Ταξιδιωτικό blogging
στα πλαίσια του έργου “An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the Region (CapTour)”, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, (Ο.Π.Σ.5070751).

Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να λάβουν μέρος και σε άλλες δράσεις του Έργου όπως θεματικά εργαστήρια, workshops, forums μέσω των οποίων θα έχουν τη δυνατότητα δικτύωσης με διασυνοριακούς φορείς (Ελλάδα – Βουλγαρία) του τουριστικού κλάδου.

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν:
Φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, που κατοικούν ή δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Ροδόπης και Σερρών.
Ομάδα – Στόχος 1: Νεοεισερχόμενες ή νεοσύστατες τουριστικές επιχειρήσεις (επισυνάπτονται οι επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας).
Ομάδα – Στόχος 2: Εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις (επισυνάπτονται οι επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας).
Ομάδα – Στόχος 3: Αυτοαπασχολούμενοι στον τουρισμό (επισυνάπτονται οι επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας).
Ομάδα – Στόχος 4: Απόφοιτοι συναφών σχολών όπως Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επαγγελμάτων κ.λπ. που ενδιαφέρονται για άσκηση επιχειρηματικότητας στον κλάδο του τουρισμού.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Αίτηση Συμμετοχής
• Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (για απόφοιτους) ή Βεβαίωση εργασίας (για εργαζόμενους) ή Στοιχεία μητρώου επιχείρησης για αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις.

Διαδικασία Αίτησης.
• Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: kppkek@gmail.com
• Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν έως και τις 10/02/2023

Ως μοναδικό κριτήριο επιλογής ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανά ομάδα στόχου. Επιδιώκεται η τήρηση ποσοστού 25% ανά ομάδα στόχου.

Πληροφορίες – Επικοινωνία
Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται καθημερινά από 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ. από το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΔΒΜ στο τηλ. 2310397713 (Κα Θεοδωρακοπούλου Λαμπρινή).

Σχετικά έντυπα:
ΚΑΔ CapTour
ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ CapTour

interreg_captour

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the INTERREG V-A “Greece – Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

Scroll to Top