Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών

program_04
interactive_kppkek

Έργο
Το ΚΔΜΒ INTERACTIVE ως μέλος της αναδόχου ένωσης (INTERACTIVE Ο.Ε. & Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης, του Δήμου Γρεβενών – Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Γρεβενών, που φέρει τον τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών» με MIS 5174133 και η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την με αρ.πρωτ.4062/10-10-2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

espa_2014_2020

Αντικείμενο της Πράξης
Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε γνώσεις και προσόντα σχετικά με τους τομείς του τουρισμού, τις νέες τεχνολογίες και τον αγροδιατροφικό τομέα.

Ειδικότητες εκπαίδευσης
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι:
• Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα στον Κλάδο της Αγροδιατροφής
• Στέλεχος Social Media και Ηλεκτρονικού Marketing στον τομέα του τουρισμού
• Συλλέκτης Αυτοφυών Μανιταριών
• Καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορεία ελληνικών φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, παραγωγή νωπών και ξηρών βοτάνων, αιθέριων ελαίων, αρωματικών και φαρμακευτικών προϊόντων
• Ειδικός στο Social Media Marketing – Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης εταιρικής παρουσίας μέσα από τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Πιστοποίηση
Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε ΔΩΡΕΑΝ πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.


Δείτε την αφίσα του προγράμματος, εδώ

espa_2014_2020